Rada KS

Petr Kácha
Marek Prosner
Jan Cvejn
Pavel Kolegar

Marek Prosner

pastor KS
narozen: 5.11.1965, adresa: Gorkého 44, 33901 Klatovy
marek.prosner@kaes.cz

Narodil jsem se 5.11. 1965 v Klatovech v rodině, kde otec je Čech a maminka Polka. Maminka měla z důvodu otcovy zaneprázdněnosti podstatnější vliv na moji výchovu. Po ukončení základní školy jsem se vyučil elektromechanikem v Plzni a posléze jsem nastoupil dvouletou vojenskou službu v Žatci. Po vojenské službě jsem pracoval jako elektrikář ve STS Klatovy. Při zaměstnání jsem dálkově vystudoval střední školu. V té době jsem chtěl, ovlivněn hlavně vojenskou službou a přáteli, se kterými jsem se stýkal, pomáhat lidem nacházet řešení v životních potížích a krizích. Nechal jsem se inspirovat rodinným přítelem z Polska, který je psychiatr a přihlásil jsem k přijímacím zkouškám na Lékařskou fakultu v Plzni. Při zkouškách jsem neuspěl, nicméně pozitivní vztah k lékařství mi zůstal dodnes. V té době jsem se poprvé setkal s Pavlem Hradským, který mi zvěstoval celé evangelium. Moje dosavadní duchovní zkušenost byla omezena na katolický způsob zbožnosti. Po třech měsících hledání, pozorování a h lavně zjevného obrácení lidí, kteří mi v té době byli blízcí, jsem 24.9. 1988 vydal svůj život Ježíši Kristu a ihned byl pokřtěn v Duchu Svatém. Po dobu dospívání mě provázel více než pozitivní vztah k alkoholu, který vyvrcholil určitou závislostí. Po uvěření jsem byl okamžitě z této závislosti osvobozen. Po třech měsících od uvěření jsem změnil zaměstnání a další dva roky jsem pracoval jako technik na oddělení dialýzy v nemocnici v Klatovech. V roce 91 jsem odjel do Spojených států amerických na stáž do sboru ve městě Ponca City v Oklahomě. Tento pobyt, který trval deset měsíců, zásadním způsobem změnil můj život a vytvořil výjimečný vztah k Američanům a k jejich zemi vůbec. Po návratu jsem byl podporován americkým sborem, proto jsem mohl být průvodcem a překladatelem některých amerických služebníků, kteří v té době přijížděli do Československa. Od jara roku 93 jsem rok spolupracoval s Misijní organizací Harvest International v Kostelci nad Orlicí jako překladatel a jeden z organizátorů stanových evangelizací. V průběhu devadesátých let jsem absolvoval jako účastník a překladatel téměř všechny semináře v biblické škole ve Schlossau v Německu. Tam začal i blízký vztah s Johnem Mac Farlanem, který můj život významně ovlivnil. Od roku 94 jsem pracoval jako dispečer mezinárodní dopravy ve firmě mého bratra. Od roku 99 jsem pastorem sboru KS v Klatovech a od jara 2001 na plný úvazek. Do rady KS jsem vstoupil v červenci 2003. V roce 94 jsem se oženil a s manželkou Zdenou se nám narodili tři synové, Jan 1995, Matěj 1998 a David 2003.
Od října 2008 jsem nadsborovým pastýřem Křesťanských společenství.


Petr Kácha

pastor KS Praha
narozen: 29.1.1966 v Praze adresa: Kodaňská 29, 101 00 Praha 10
pkacha@quick.cz
775 383 690

Narodil jsem se 29.1.1966 v Praze. Vyrostl jsem v rodině bez vyznání. Mám staršího bratra. V roce 1980 - 1984 jsem studoval na Středním odborném učilišti polygrafickém. Vyučil jsem se jako ruční sazeč. Školu jsem zakončil maturitou. V roce 1985 jsem během základní vojenské služby přijal Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Uvěřil jsem skrze svědectví jednoho znovuzrozeného křesťana, který byl na vojně se mnou. Po návratu z vojny jsem se v roce 1987 stal členem Církve českobratrské evangelické v Praze. O rok později jsem začal studovat na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (později na Evangelické teologické fakultě UK). Studium jsem však z osobních a věroučných důvodů později nedokončil. V letech 1989 – 1991 jsem byl členem Evangelické církve metodistické a později i pomocným kazatelem ve sboru ECM ve Vršovicích. Od roku 1991 do dnešního dne jsem členem Křesťanského společenství Praha – regionu Praha-Střed (který vznikl na podzim roku 2007 sloučením regionu Vršovice a Střed a přijal název Praha-Střed). Téměř od začátku jako starší a nyní i jako vedoucí sboru. V roce 1998 – 1999 jsem studoval na biblické škole Harvest International University a studium jsem zakončil jako bakalář teologie. Moje manželka se jmenuje Hana a je původně dětská zdravotní sestra. Máme děti Evu, Ester, Davida, Adama a Tomáše. Mimo své služby pracuji od r. 1990 jako učitel angličtiny. Miluji Boha, svou rodinu a svoji církev. Na koníčky mi v současné době nezbývá moc času.
Jsem jedním z pastorů KS Praha

Jan Cvejn

pastor KS Děčín
adresa: Na pěšině 283, 405 05 Děčín
ks.decin@gmail.com
724 095 009

Je jisté, že jsem se narodil a to dokonce dvakrát. Poprvé fyzicky v Teplicích roku 1957, kde jsem od mala trávil dost času v Církvi bratrské. Podruhé a to do Božího království, když mi bylo asi 19 let. Církev jsem tedy poznával podrobně už od útlého věku a to ve všech jejích podobách. Maturitu jsem složil v Jihlavě na střední strojní a textilní škole, dva roky strávil na vojně ve východním Slovensku a později pracoval 10 let jako technolog
v Koh-i-nooru Děčín. V roce 1982 jsem se oženil s Helenkou, kterou jsem dostal od Pána a přestěhovali jsme do Děčína. Moje žena pracuje jako učitelka hudby v ZUŠ a už roky vede tým učitelů nedělní školy ve sboru. Máme spolu nádherné tři dcery Kláru (1983), Hanu (1985) a Lydii (1989), které všechny slouží Pánu. Ve 33 letech nedlouho po křtu v Duchu svatém jsem začal vést nově vzniklé společenství v Děčíně, které se později připojilo do svazku Křesťanských společenství, kde jsem doposud pastorem. Mojí vizí vždy bylo a je vybudovat silný a stabilní sbor, který bude schopen zasahovat evangeliem své okolí. Jsem rád, že z Boží milosti i tento sbor roste, i když to Pán s námi nemá jednoduché. Pán nám přidal ve sboru mnoho služeb a je to úžasné, když On otevírá dveře, kam my máme vstoupit. Napříč celými severními Čechami už za komunismu začalo pravidelné modlitební scházení z různých měst. Později většina těchto modlitebníků vstoupila do vedení nově vzniklých společenství a tyto vztahy daly základ i pro dnešek. Dnes je spolupráce mnohem hlubší, ale i mnohem náročnější na kvalitu našich vztahů. Jsem vděčný Pánu, že mu mohu sloužit a že v tomto pro mne "milostivém roce" mě vede do nových věcí.

Pavel Kolegar

pastor KS Jeseník
adresa: Žižkova 844/15, PSČ 790 01 Jeseník
pavel.kolegar@jen.cz
776 722 672

Narodil jsem se 11.6 1975 v Dačicích, okres Jindřichův Hradec. Jsem nejmladší ze tří dětí. Na dětství, přes různé těžkosti, vzpomínám velmi rád. Pubertu jsem prožíval vcelku chaoticky, hledal jsem však něco víc. V 15 se mi dal Bůh poznat, v 17 jsem přijal Krista jako svého Pána. Stal jsem se členem ČCE Letohrad a byl jsem aktivní v mládeži. Hned po vyučení, jsem začal pracovat jako zedník. Poté jsem pracoval jako pečovatel v domově důchodců. V 19 letech roku 1995, jsem se oženil. Krátce po svatbě jsem si udělal kurz na motorovou pilu a živnostenský list a začal jsem pracovat jako dřevorubec. Po narození nejstaršího syna, v jeho 7 měsících, jsme odjeli na pozvání známých do Texasu. V USA jsme byli 6 měsíců. Bůh nás tu připravoval na službu a jasně nám řekl, že po návratu do Čech, máme založit sbor. Což jsme také udělali. Hned po návratu, v roce 1997, jsme se z Ústí nad Orlicí, kde jsme tehdy bydleli, přestěhovali do Jeseníku a ukončili tak členství v ČCE. V Jeseníku jsme bez jakýchkoliv zkušeností, začali budovat sbor. Navázali jsme na službu lidí, kteří se modlili za to, aby tu něco takového mohlo vzniknout. V roce 1998, jsme byli ustanoveni jako Misijní skupina Jeseník. Bylo nás 11 dospělých a 3 děti. Lidí postupně přibývalo, a proto jsme byli v roce 2011 ustanoveni za sbor. Od roku 2006 do roku 2013, jsem ještě s jednou sestrou jezdil pravidelně sloužit do Králik, kde byla (lidově řečeno) „polepšovna“ pro nezletilé chlapce. Asi od roku 2000 také pravidelně sloužím v Azylovém domě v Jeseníku. Od roku 2007 sloužím ve sboru na plný úvazek. Vnímám, že mi Bůh dal dar budovat vztahy. Velmi mě baví povzbuzovat druhé, pomáhat jim najít jejich obdarování, dát lidem příležitost se zapojit. Církev vnímám jako místo, kde budujeme společenství s Bohem a s druhými. Na druhou stranu velmi silně vnímám, že se nesmíme uzavírat sami do sebe. Máme jako církev Kristova a tedy i KS velmi jasné poslání: „Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ (Mt 28:19-20). Věřím, že zdravá církev je církev, která je v pohybu. Ježíš řekl, JDĚTE, ČIŃTE, KŘTĚTE, A UČTE. Pokud budeme zaměřeni „pouze“ na vztahy, můžeme toto poslání minout, ale pokud nebudeme mít zdravé vztahy, tak je nenaplníme.