Vize Křesťanských společenství.

Chceme s vámi sdílet to, co jsme přijali od Pána na modlitbách.

Máme za to, že jako KS v současné době potřebujeme dát důraz

na radikální následování Ježíše Krista, které se projevuje:


  • Obětováním svých životů, nemilováním své duše, hledáním jeho vůle

Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo.

Zemře-li však, přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí ji; kdo nenávidí svou duši

v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje, a kde jsem já,

tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho poctí Otec. Jan 12:24-26  

  • Prohlubováním závislosti a poddanosti Ježíši Kristu.

Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce;

neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15:5  

  • Životem naplněným Božím slovem, které má moc probouzet víru k vyslyšení modliteb.

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Jan 15:7


Dále máme za to, že pro růst Církve potřebujeme v osobním i sborovém životě

  • Mít sdílení evangelia jako hlavní prioritu

Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními,

která je doprovázela. Marek 16:20

  • Dávat více prostoru pro jednání Ducha svatého, kdy budeme zakoušet Boží moc v uzdravování,

vymítání démonů, prorocké službě, uctívání a v modlitbách

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já,

a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. Jan 14:12  

  • Pracovat na vyučení další generace ke službě s důrazem na učednictví

Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni

vyučit také jiné. 2Tim 2:2